Skip to main content
Nederlands

Privacy policy

Organisatie: Ruiters Jan en Jageneau Erik fv, met venootschapszetel gevestigd te 3700 Tongeren, Riddersstraat 9, ondernemingsnummer 0504.852.336 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie BV BVBA
Riddersstraat 9
3700 Tongeren
Tel: +32 11 23 30 64
www.ruitersjageneau.be
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie neemt ter bescherming van uw gegevens passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:
Erik Jageneau
Riddersstraat 9
3700 Tongeren
Tel: +32 11 23 30 64
www.ruitersjageneau.be
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

In de eerste plaats verwerken wij uw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het overgaan tot de levering en facturatie van onze diensten;
 • Het beheer van onze klantenadministratie;
 • Indien u solliciteert via onze website of per e-mail, de aanwerving van personeelsleden of medewerkers, waarbij de verwerking gebaseerd is op uw verzoek om stappen te nemen om een overeenkomst te sluiten.

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

 • De uitoefening van fundamentele rechten van Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie of een derde, o.m. voor het instellen van een rechtsvordering;
 • Het verstrekken actuele informatie omtrent onze diensten of nieuwigheden;
 • Het aanleggen van een wervingsreserve naar aanleiding van een sollicitatie waarbij niet tot de aanwerving werd overgegaan.

Verder geeft u door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken voor het opnemen van contact teneinde uw vraag of opmerking te beantwoorden.
Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming: Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Advocatensoftwarepakket Softconstruct voor adequaat en efficiënt databeheer.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Maximaal vijf jaar nadat u niet langer klant bij ons bent. Deze termijn geldt onder voorbehoud van bijzondere wettelijke bepalingen die voorzien in een kortere dan wel langere duur.
 • De persoonsgegevens die door ons verwerkt worden om te reageren op de vraag/opmerking ingediend via een invulformulier op onze worden maximaal één jaar na het versturen van het bericht bewaard.
 • De persoonsgegevens die wij ontvangen in het kader van sollicitaties waarbij niet tot aanwerving wordt overgegaan, worden gedurende een periode van vijf jaar na de ontvangst ervan bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden: Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek. U dient wel voor ogen te houden dat Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Ruiters & Jageneau Advocatenassociatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be